wycena nieruchomości nietypowych
  wycena nieruchomości komercyjnych
  wycena lokali, domów i gruntów
  wycena przedsiębiorstw
  wycena służebności
Czytaj więcej
Kancelaria Majątkowa ESTIMA
al. Niepodległości 645B, 81-879 Sopot
Kom. 663-155-561
Tel. 58 782 49 91
Fax. 58 782 49 92
E-mail: biuro@kmestima.pl
Czytaj więcej
Aby uzyskać uprawnienia państwowe rzeczoznawcy majątkowego po ukończeniu studiów podyplomowych bądź wyższych magisterskich o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami, niezbędne jest odbycie praktyk dla rzeczoznawców majątkowych.
Prowadzone przez Kancelarię praktyki zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami bądź posiadających wykształcenie wyższe magisterskie i ukończone studia podyplomowe "Wycena nieruchomości". Uczestnicy praktyki wycena nieruchomości dla rzeczoznawców majątkowych w trakcie jej odbywania posiądą wiedzę praktyczną z zakresu różnych metod i technik wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego kończąc 12 miesięczną praktykę zawodową uprawniony jest do złożenia dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną zmierzające do uzyskania licencji państwowej w zakresie "wycena nieruchomości".
Praktyki zawodowe rzeczoznawców majątkowych trwają 12 miesięcy w tym okresie kandydat samodzielnie sporządza 15 operatów szacunkowych, w których określa wartość nieruchomości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości pod nadzorem osoby uprawnionej. Dzięki odbyciu takiej praktyki rzeczoznawca majątkowy nabywa wiele niezbędnych umiejętności.
Osoby zainteresowane odbyciem praktyki mogą składać wnioski na:


Rozpoczęcie następnej edycji praktyk nastąpi w styczniu 2014 roku.
1.Spotkania z praktykantami odbywają się raz w tygodniu.
2.Podczas praktyk zostanie omówiony sposób sporządzania operatu szacunkowego oraz jego forma i treść na praktycznych przykładach. Kandydat dowie się, jakie informacje musi pozyskać w celu wykonania operatu szacunkowego i jak od strony praktycznej wykorzystać zgromadzone dane. Omówione zostaną również oględziny nieruchomości oraz przekazany przykładowy protokół z oględzin.
3.Zapewnimy kandydatowi zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostwa, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
4.W celu ułatwienia dostępu do danych niezbędnych do sporządzenia operatu przechowywanych przez różne urzędy i instytucje kandydat otrzymuje zaświadczenie o udziale w praktykach zawodowych.
5.W trakcie wykonywania operatów szacunkowych praktykanci objęci są opieką merytoryczną osób uprawnionych, mają umożliwione konsultacje na poszczególnych etapach swojej pracy oraz mogą zadawać pytania dotyczące sporządzanych operatów. Prowadzący służą również swoją pomocą i doświadczeniem przy analizie pozyskanych dokumentów i informacji oraz udzielają wskazówek przy doborze nieruchomości wybranych do wyceny.
6.Kandydaci na rzeczoznawców majątkowych otrzymają w trakcie praktyk wyceny nieruchomości wzory operatów szacunkowych, stanowiących dużą pomoc w wykonaniu własnych. Wzory operatów pomagają praktykantom w uniknięciu kardynalnych błędów. Dodatkowo zostają omówione zastosowane podejścia i metody oraz zasady obliczeń.
W projektach operatów szacunkowych kandydat na rzeczoznawcę majątkowego określa wartość:
1) dwóch różnych nieruchomości lokalowych, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej;
2) dwóch różnych nieruchomości zabudowanych, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej;
3) dwóch różnych nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, w podejściu dochodowym, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej i techniki dyskontowania strumieni dochodów;
4) dwóch budynków lub budowli, w podejściu kosztowym, przy zastosowaniu dwóch różnych technik;
5) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
6) dwóch nieruchomości gruntowych, z których jedna jest przeznaczona na cele rolne, a druga na cele leśne;
7) dwóch nieruchomości, w podejściu mieszanym, przy zastosowaniu metody kosztów likwidacji i metody pozostałościowej;
8) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej;
9) ograniczonego prawa rzeczowego
Praktykanci objęci są doradztwem w trakcie dokonywania wpisów w dziennikach praktyk. W trakcie praktyk zostaną przekazane wzory wpisów do dziennika praktyk.
Organizator praktyk obejmuje kandydatów na rzeczoznawców majątkowych opieką podczas kompletowania wniosku do Ministra Infrastruktury o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
Projektowanie stron internetowych Malbork